Project Description

Master plan razvoja turizma, očuvanja prirodnih vrijednosti i kulturnohistorijskih... 1

Master plan razvoja turizma, očuvanja prirodnih vrijednosti i kulturnohistorijskih spomenika na području općina Vareš i Kakanj

sa posebnim osvrtom na stavljanje Kraljevskog grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske u kontekst turističke ponude

Strategija – Master plan

Decembar/Prosinac 2008.


Format A4, PDF, 3.9 MB

Na inicijativu načelnika općina Vareš i Kakanj, podržanu od strane razvojnih agencija SERDA-e i REZ-a, osnovana je Radna grupa za revitalizaciju kraljevskog grada Bobovca i odrţano je sedam sastanaka. Na osnovu odluke Skupštine SERDA-e od 28.12.2006. godine i usvojene revidirane regionalne Razvojne strategije za centralnu BiH, kao i stavova općina Vareš i Kakanj, te stavova svih učesnika Radne grupe za revitalizaciju Kraljeve Sutjeske i Kraljevskog grada Bobovca, iznesenim na sastancima održanim 19.10.2006. godine u prostorijama općine Vareš i 07.11.2006. godine u prostorijama REZ RDA Zenica, došlo se do zaključka da je projekt “Revitalizacija i valorizacija Kraljevskog grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske” od opće važnosti za obje regije (SMR i regiju Centralna BiH). Odlučeno je da će se pripremiti Protokol o međusobnoj saradnji na projektu. Protokol je potpisan 24.04.2007. godine u Varešu od strane svih klijenata ovog projekta.

Nakon potpisivanja protokola pripremljen je projektni zadatak za projekt i naziv je promijenjen u “Razvoj turizma, oĉuvanje prirodnih vrijednosti i kulturno-historijskih spomenika na području općina Vareš i Kakanj sa posebnim osvrtom na stavljanje Kraljevskog grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske u kontekst turistiĉke ponude“.

Cilj projekta je stvaranje osnova za revitalizaciju i valorizaciju Kraljevskog grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske u kontekstu očuvanja kulturno-historijskih spomenika i prirodnih vrijednosti, te razvoja turizma u općinama Vareš i Kakanj.