Project Description

Utjecaj komunalnog otpada na okoliš

Utjecaj komunalnog otpada na okoliš na području Zeničkodobojskog kantona, Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna i Sarajevskog kantona

Studija

U okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH”
Januar/Siječanj 2017.


Format A4, PDF, 2.6 MB

Dokument “Utjecaj komunalnog otpada na okoliš na području Zeničko-dobojskog kantona, Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna i Sarajevskog kantona” izrađen je za potrebe sveobuhvatnijeg projekta „Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH“, kojemu je cilj identificirati probleme do kojih dolazi usljed odlaganja komunalnog otpada i negativne posljedice takvog stanja, kao i mogućnosti iskorištenja dijela komunalnog otpada kao sirovine za recikliranje i proizvodnju alternativnog goriva. Dokument je izrađen koristeći podatke o upravljanju otpadom u FBiH i o stanju u ovome sektoru u navedenim kantonima, te stručnu procjenu konsultanta prilikom evaluacije negativnih utjecaja za koje su predložene odgovarajuće mjere ublažavanja.

U dokumentu je obrađeno šest osnovnih tematskih cjelina: (i) definicije, vrste, karakteristike otpada i komponente sistema upravljanja komunalnim otpadom, (ii) zakonodavno-pravni okvir vezan za upravljanje otpadom u EU i BiH, (iii) analiza trenutnog stanja kada su u pitanju deponije i trenutna praksa u BiH i u predmetnim kantonima, (iv) analiza utjecaja komunalnog otpada na okoliš, (v) mjere za ublažavanje negativnih utjecaja komunalnog otpada na okoliš i (vi) zaključci i preporuke.