Project Description

MSP sektor 2008. 1

MSP sektor 2008.

Analiza izrađena u okviru projekta SPARK

Februar/Veljača 2008.


Format A4, PDF, 3.5 MB

Ovaj izvještaj pruža pregled stanja i prepreka sa kojima se suočavaju mala srednja preduzeća u ZE-DO kantonu. Radeći na ovom izvještaju došli smo do ubjedljivih dokaza da su mala i srednja preduzeća u ZE-DO kantonu još uvijek suočena sa preprekama koje se odnose na: pokretanje poslovanja, registraciju, dobijanje građevinskih dozvola, zapošljavanje radnika, registrovanje vlasništva, zaštitu investitora, izvršenje ugovora, pristup kapitalu i oporezivanje. Postoji vjerovatnoća da će ove prepreke, ukoliko ne budu eliminirane, nastaviti usporavati razvoj u sektoru malih i srednjih preduzeća.

Sveukupni dokazi upućuju na činjenicu da mnogo posla trebaju uraditi kreatori politike, javne i privatne agencije, donatori i razne institucije koje su uključene u razvoj sektora malih i srednjih preduzeća. U stvari, većina prepreka koje su idenitificirane duboko su ukorijenjene u sadašnjem državnom zakonodavstvu. Ovi problemi pozivaju na bolju saradnju i koordinaciju između javnog i privatnog sektora, ali, istovremeno, predstavljaju veliki izazov za formuliranje politike srednjih i malih preduzeća u ZE-DO kantonu.