Project Description

Stvaranje preduvjeta za proizvodnju i korištenje komunalnog otpada, industrijskog otpada i otpadnih guma kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH.

 • Finansiralo: Njemačko Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) kroz program develoPPP
 • U periodu: 12.2015 – 01.2018.

Nositelji projekta

 • Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)
 • Tvornica Cementa Kakanj

Partneri u projektu

 • REZ Agencija
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici

Opći cilj

Stvaranje preduvjeta za proizvodnju i korištenje komunalnog otpada, industrijskog otpada i otpadnih guma kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH.

Specifični ciljevi

 1. Smanjenje korištenja neobnovljivih fosilnih goriva kao energenta u industriji cementa u BiH.
 2. Smanjenje komunalnog i industrijskog otpada na deponijama.
 3. Doprinos zaštiti okoliša.

Planirane aktivnosti

Aktivnosti su bile organizirane u Radne pakete/klastere aktivnosti.

Radni paket 1: Jačanje svijesti javnosti i stvaranje javno-privatnih mreža.
Radni paket 2: Prijenos znanja, informiranje i edukacija.
Radni paket 3: Stvaranje preduvjeta za uspostavljanje infrastrukture neophodne za preradu komunalnog otpada.

Ostvareni rezultati

Urađeni dokumenti

 1. Komunikacijska strategija
 2. Analiza iskustava u proizvodnji i korištenju RDF u Jugoistočnoj Evropi
 3. Utjecaj komunalnog otpada na okoliš na području ZDK, SBK/KSB i SK
 4. Studija izvodljivosti implementacije/realizacije proizvodnje goriva iz otpada (RDF – Refuse Derived Fuel) na području ZDK
 5. Preporuke za općine, općinska komunalna preduzeća, regionalne deponije i privatni sektor vezano za infrastrukturu i logistiku potrebnu za proizvodnju goriva iz otpada

Organizirani događaji

 1. Četiri seminara u saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma pod naslovima “Komunalni otpad kao alternativno gorivo” i “Upravljanje komunalnim otpadom u kontekstu Strategije prilagođavanja propisa BiH pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša”.
 2. Seminar za predstavnike medija “Komunalni otpad kao alternativno gorivo”.
 3. Tri info dana (Info dan na Prvoj konferenciji o upravljanju otpadom u BiH u okviru Internacionalnog sajma RENEXPO, Info dan – ulična kampanja povodom Međunarodnog dana obnovljivih izvora energije, Info dan u okviru Međunarodnog sajma privrede u Tešnju).
 4. Studijsko putovanje – posjeta postrojenju za mehaničko – biološku obradu otpada u okviru kompanije Gorenje Surovina u Mariboru, Republika Slovenija, koja proizvodi RDF i SRF.
 5. Seminar “Mogućnosti za pokretanje proizvodnje goriva iz otpada (RDF)”.
 6. Seminar “Komunalni otpad kao resurs – izazovi i mogućnosti”.

Promotivne aktivnosti

 1. Štampani promotivni materijali (promotivni letak, brošura, factsheet itd.)
 2. Promotivni poster
 3. Promotivni materijali sa vizuelnim identitetom projekta: rokovnici, kalendari, cekeri, majice, šolje, baloni
 4. Intro video
 5. Edukativna video reportaža
 6. Naljepnice sa afirmativnim ekološkim porukama u školama
 7. Web stranica projekta kao micro site na web stranici Tvornice cementa Kakanj
 8. Anketa o informiranosti građana o zaštiti okoliša i alternativnim izvorima energije
 9. Elektronski bilten

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Co-processing of municipal waste as an alternative fuel in the cement industry in BiH

Više o nekim projektnim aktivnostima