Project Description

Regionalni klaster u oblasti zelene tehnologije u sektoru brodogradnje 1

Regionalni klaster u oblasti zelene tehnologije u sektoru brodogradnje

Studija

U okviru projekta “BLUETECH (Bluetech Adrion Cluster)”
Oktobar/Listopad 2016.


Format A4, PDF, 7.0 MB

Termini “Plava privreda” i “Plavi sektor” u očitoj su vezi za Strategijom plavog rasta i kako je to definirano u DG Mare Evropske Komisije, uključuju sve ekonomske aktivnosti vezane za „vodne“ resurse: okeane, mora, jezera, lagune, rijeke i vodene tokove. U tom smislu, definicija je vezana za standardnu klasifikaciju privrednih aktivnosti i obuhvata čitave sektore kao što su brodogradnja, ribarstvo i različiti segmenti sektora, npr. sektor turizma, petrokemijske industrije i rudarstva. Potrebno je i da razmotrimo širok dijapazon lanca snabdijevanja u sirovinskom sektoru koji pokriva referentno područje koje se ne može tako lahko obuhvatiti pa se mogu javiti teškoće u identificiranju subjekata i dinamike aktivnosti pomoću standardnih analitičkih alata kakvi se inače koriste.

Stoga termin “brodogradnja” pomenut u obrascu projektne aplikacije kao poseban predmet intervencije, precizno znači samo aktivnost u brodogradilištu vezanu za metalne i nemetalne konstrukcije (ATECO KOD – 30.11.02). Na taj način, aktuelna definicija isključuje nautički sektor i teme vezane za izgradnju nebrodskih objekata u pomorstvu. Ovi potonji, nasuprot tome, igraju primarnu ulogu u budućem osmišljavanju evropske politike u sektoru pomorstva.

U ovim okvirima, partneri u projektu su odlučili da usvoje prilagođeno tumačenje termina “Plave tehnologije” koje obuhvataju teme bliske procesu izgradnje brodova. Na taj način, ova proširena klasifikacija obuhvata izgradnju svih kategorija brodova, njihovu popravku i održavanje i usklađena je sa tumačenjem koju je na evropskom nivou dalo Udruženje za brodsku i pomorsku opremu – Sea Europe čiji je sažetak u okvirnom prikazu dat na narednoj stranici.