Predstavnik REZ Agencije učestvovao je na šestodnevnom seminaru pod nazivom “Teritorijalni LEADER pristup regionalnom ruralnom razvoju – strategija, organizacija i finaciranje” u organizaciji njemačkog društva za mađunarodnu suradnju (GIZ) koji je održan u Iloku, Hrvatska od 10. do 15. septembra 2012. godine.

Domaćin i suorganizator je bio Ured za međunarodnu suradnju TINTL iz Iloka. Na seminaru su sudjelovali predstavnici ministarstava poljoprivede, međunarodnih organizacija, lokalnih akcijskih grupa, regionalnih razvojnih agencija i drugih institucija (ukupno 31 učesnik) iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i sa Kosova.

Ciljevi i sadržaj seminara su bili prilagođeni tako da objedine najbolje prakse iz posljednje tri faze LEADER programa u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama, te prva iskustva iz Jugoistočne Evrope stečena proteklih godina. Prezentirane su najbolje prakse za izradu regionalnih razvojnih koncepcija ili lokalnih razvojnih strategija i praktično strukturiranje procesa regionalnog ruralnog razvoja u zemljama učesnicama.

Osnovni cilj seminara je bio jačanje kapaciteta i vještina stručnjaka i donosioca odluka na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou kako bi mogli upravljati i koordinirati aktivnosti održivog razvoja kroz mobiliziranje regionalnih potencijala i resursa.