REZ Agencija je, u saradnji sa općinom Travnik, održala trodnevni seminar na temu “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU“. Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom – 6 faza projektnog ciklusa
  • Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)
  • Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata (Priručnik za aplikante, Pador baza)
  • Upravljanje projektnim ciklusom – 6 faza projektnog ciklusa
  • Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)
  • Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata (Priručnik za aplikante, Pador baza)
  • EU aplikacija – pisanje prijedloga projekta
  • Budžet projekta
  • Implementacija, monitoring i evaluacija odobrenih projekata
  • Informacije o fondovima EU koji su dostupni aplikantima iz BiH

Edukacija je bila namijenjena nevladinim organizacijama i javnim ustanovama sa područja općine Travnik, kao i općinskim službenicima koji će se u svom radu susretati sa pripremom ili realizacijom projekata koje finansira EU i drugi međunarodni i domaći donatori. Cilj seminara je bio pružiti potrebne informacije potencijalnim korisnicima sredstava IPA programa (IPA je instrument za pretpristupnu pomoć i namijenjen je zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU) kako bi što kvalitetnije pripremili prijedloge projekata i aplicirali za sredstva iz IPA Programa i drugih fondova EU. Tokom trodnevne radionice polaznici seminara su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim iskustvima REZ Agencije, vezano za pripremu i implementaciju projekata koje je finansirala EU.

Edukaciji, koja je održana u Travniku u periodu od 25. do 27. septembra 2012. godine, prisustvovalo je 16 predstavnika NVO sektora, javnih ustanova i općine Travnik.