U okviru projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” u periodu od 14. do 16. aprila 2019. godine organizirana je studijska posjeta gradovima Prelog i Velika Gorica, Republika Hrvatska, s ciljem primjene dobrih praksi zemalja iz okruženja u pilot općinama koje učestvuju u projektu: grad Zenica, općine Tešanj, Žepče, Busovača i Travnik.

U pilot općinama koje učestvuju u projektu uspostaviće se održivi sistem sakupljanja određenih vrsta posebnih kategorija otpada kroz obezbjeđivanje odgovarajuće infrastrukture (uređenje lokacija i postavljanje kontejnera za posebne vrste otpada) i jačanje svijesti građana o važnosti odvojenog sakupljanja otpada.

Ovaj projekt, čiji je cilj unaprjeđenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada u ZDK i SBK/KSB, zajedno finansiraju i realiziraju Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i preduzeće ALBA Zenica d.o.o. i realiziraju ga u saradnji sa REZ Agencijom.

Učesnici studijskog putovanja su imali priliku sresti se i razgovarati sa predstavnicima gradske uprave i komunalnih preduzeća gradova Prelog i Velika Gorica vezano za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada i čuti njihova iskustva, obići reciklažni centar i kompostanu u Prelogu, odlagalište neopasnog otpada i reciklažno dvorište u Velikoj Gorici, te posjetiti kompaniju “Tehnix” iz Donjeg Kraljevca, koja je vodeći proizvođač opreme za zaštitu okoliša i građevina za gospodarenje otpadom, te kompaniju “Kova” iz Mraclina koja proizvodi opremu za gospodarenje otpadom i drugu komunalnu opremu.

Članovi BiH delegacije bili su članovi Radne grupe projekta: predstavnici grada Zenica, općina Tešanj, Žepče, Busovača i Travnik, JKP “Bašbunar” Travnik, JKP “Komunalac” Busovača, JKP “Rad” Tešanj, Alba Zenica, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, kantonalni inspektor zaštite okoliša pri Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, te predstavnici projektnog tima iz GIZ-a, Albe i REZ Agencije, njih ukupno 19.

Inače, ovaj projekt nudi održivo rješenje za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada (dio otpada koji nastaje u domaćinstvima, a koji se ne bi trebao sakupljati u posudama za organizirani odvoz komunalnog otpada) i pruža mogućnost općinama da ispune svoje zakonske obaveze, povećavajući materijalno i energetsko iskorištavanje otpada i smanjujući opterećenje okoliša od neadekvatnog postupanja sa posebnim vrstama otpada, kako nalaže Zakon o upravljanju otpadom FBiH.

Više informacija o projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” možete vidjeti na slijedećem linku.