Institucijama iz SBK/KSB predstavljene prednosti korištenja
alternativnih goriva u proizvodnji cementa u BiH

U Travniku je 24. januara 2017. godine organiziran seminar na temu “Komunalni otpad kao alternativno gorivo“. Seminar je organizirala REZ Agencija u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“. Projekt se provodi u periodu 2015-2018, a nositelji projekta su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj, dok su partneri u projektu REZ Agencija i Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici.

Seminar je bio namijenjen predstavnicima općina i javnih komunalnih preduzeća iz Srednobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.

Učesnicima ovog događaja je predstavljen projekt “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH”, te planirane i realizirane aktivnosti i očekivani rezultati. Cilj projekta je stvaranje preduvjeta za korištenje alternativnih goriva u cementnoj industriji u BiH.

Predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma upoznala je prisutne sa zakonskom regulativom EU i FBiH koja se odnosi na oblast upravljanja otpadom i zakonima vezanim za proizvodnju i korištenje goriva iz otpada.

Prezentirani su i rezultati Analize iskustava u proizvodnji i korištenju RDF (RDF – Refuse Derived Fuel) u zemljama Jugoistočne Europe i kapaciteti BiH za proizvodnju RDF, koja je urađena u okviru pomenutog projekta.

Predstavnik Tvornice cementa Kakanj je prezentirao mogućnosti i prednosti korištenja alternativnih goriva u cementnoj industriji i trendove u svijetu kada je u pitanju ova oblast.

Na seminaru su učestvovala 23 predstavnika općina i javnih komunalnih preduzeća iz SBK/KSB i Regionalnog centra za upravljanje otpadom iz općine Gornji Vakuf–Uskoplje.

Više o projektu “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH” pogledajte ovdje.