Predstavljene prednosti korištenja alternativnih goriva
u proizvodnji cementa u BiH

U prostorijama Kulturno-sportskog centra u Kaknju je 14. decembra 2016. godine održan seminar pod nazivom “Komunalni otpad kao alternativno gorivo“. Seminar je organizirala REZ Agencija u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“. Ovaj projekt se provodi u periodu 2015-2018, a nositelji projekta su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj, dok su partneri u projektu REZ Agencija – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Mašinski fakultet u Zenici.

Seminar je bio namijenjen predstavnicima općina, javnih komunalnih preduzeća i lokalnih razvojnih agencija iz Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), te nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoliša i energijskom efikasnošću.

Učesnici ovog događaja su upoznati sa zakonskim okvirom u FBiH koji pokriva područje upravljanja otpadom i zakonima koji se odnose na korištenje alternativnog goriva iz otpada (RDF) u našoj zemlji, a poseban dio seminara bio je posvećen analizi iskustava u proizvodnji i korištenju ovog goriva u zemljama Jugoistočne Europe te kapacitetima BiH za