Trajanje projekta

Stalno (od 2007. godine)

REZ Agencija je 2007. godine inicirala formiranje općinskih razvojih timova u svih 16 općina regije Centralna BiH sa ciljem da se timovi osposobe za pripremu projekata i apliciranje na fondove EU i druga donatorska sredstva. U februaru 2008. sa općinama je potpisan Protokol o saradnji na implementaciji projekta Jačanje kapaciteta općinskih razvojnih timova za apsorpciju razvojnih fondova.

U okviru ovog projekta, REZ Agencija organizira cikluse obuke za općinske razvojne timove na temu Upravljanje projektnim ciklusom po metodologiji EU (PCM).

PCM seminari obuhvataju slijedeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom – faze i dokumenti
  • Analiza problema i analiza ciljeva
  • Logički okvir/matrica
  • EC aplikacija – pisanje prijedloga projekta
  • Budžet
  • Implementacija projekta
  • Monitoring i evaluacija

Planirano je da se ovi seminari organiziraju i u narednom periodu kako bi se nosioci ekonomskog razvoja iz naše Regije (općine, ministarstva, nevladine organizacije, razne institucije i privrednici) što bolje pripremili za korištenje IPA fondova.

Više o nekim projektnim aktivnostima