Predstavljene prednosti korištenja alternativnih goriva
u proizvodnji cementa u BiH

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija) organizirala je seminar u Vogošći 16. marta 2017. godine na temu “Komunalni otpad kao alternativno gorivo”, a u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“. Ovaj projekt se realizira u periodu 2015-2018. godine, a nositelji su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj. Partneri u projektu su REZ Agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.

Učesnicima ovog događaja predstavljen je projekt “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH”, planirane i realizirane aktivnosti, te očekivani rezultati.

Cilj projekta je stvaranje preduvjeta za korištenje alternativnih goriva u cementnoj industriji u BiH. Predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma upoznala je prisutne sa zakonskom regulativom EU i FBiH koja se odnosi na oblast upravljanja otpadom i zakonima u vezi s proizvodnjom i korištenjem goriva iz otpada.

Prezentirani su i rezultati analize Iskustava u proizvodnji i korištenju goriva iz otpada (RDF – Refuse Derived Fuel) u zemljama Jugoistočne Europe i kapaciteti BiH za proizvodnju RDF-a, koja je urađena u okviru projekta. Predstavnik Tvornice cementa Kakanj prezentirao je mogućnosti i prednosti korištenja alternativnih goriva u cementnoj industriji, ali i trendove u svijetu kada je u pitanju ova oblast.

Seminaru su prisustvovali i predstavnici općina Kantona Sarajevo, predstavnici općina Vareš i Breza iz Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, kao i predstavnici privatnog sektora i akademske zajednice.

Više o projektu “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH” pogledajte ovdje.