REZ Agencija je i u 2013. godini nastavila saradnju sa projektom FARMA (Fostering Agricultural Markets Activity), čiji je cilj razvoj tržišne poljoprivrede u skladu sa principima zaštite okoliša, dalje prerade i prodaje na domaćem i inozemnom tržištu.

U okviru Zimske škole mljekarstva 17. i 18. januara 2013. godine organiziran je seminar za proizvođače mlijeka sa područja općine Žepče.

Seminarom su bile obuhvaćene teme:

  • Reprodukcija i oboljenja muznih krava
  • Spremanje silaže i sjenaže/balansiranje obroka
  • Standardi u proizvodnji mlijeka – higijena muže i pravilnik
  • Nitratna direktiva
  • Vođenje finansijske evidencije na farmama
  • Ostala evidencija na farmama (osnove GAP-a).

Ovom obukom se želi poboljšati profitabilnost u proizvodnji mlijeka, te pomoći proizvođačima da se pripreme za apliciranje na EU fondove za primarnu proizvodnju.

Predavanja, uz brojne primjere iz prakse, održali su stručnjaci za poljoprivredu i finansije angažirani u okviru projekta FARMA: g-dja Aleksandra Budiša, g-đa Esma Mustajbašić i g. Midhat Glavić, te profesor Dragutin Matarugić sa Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke.

Seminar je organiziran u saradnji sa Lokalnom razvojnom agencijom RAŽ iz Žepča, a prisustvovalo mu je 11 proizođača mlijeka, te predstavnici Agencije RAŽ.