REZ Agencija je 24.10.2012. godine bila domaćin sastanka s lokalnim razvojnim agencijama koje djeluju na području regije Centrana BiH.

Pored predstavnika REZ Agencije, sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih razvojnih agencije “TRA” Tešanj, “RAŽ” Žepče, “RAZ” Zavidovići i “ZEDA” Zenica.

Iskazana je zajednička potreba za intenziviranjem saradnje u oblastima pripreme projekata od strateškog značaja za lokalne zajednice, kanton i regiju, daljeg jačanja kapaciteta agencija radi što bolje pripreme za evropske predspristupne fondove, kreiranja funkcionalne i partnerske saradnje sa, prije svega, kantonalnim i federalnim nivoima vlasti.

U tom smislu su doneseni zaključci koji će usmjeravati dalju saradnju i doprinijeti ravnomjernijem i učinkovitijem korištenju institucionalnih i ljudkih resursa i fondova u pravcu lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.