REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH) u okviru projekta “Ojačajmo fond za standarde” objavljuje

JAVNI POZIV
Za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namijenjenih
subvencioniranju certifikacije po međunarodno priznatim standardima

Pozivaju se privredni subjekti (pravna lica), mala i srednja preduzeća iz sektora drvoprerade, metaloprerade i tekstila/kože/obuće koja imaju sjedište na teritoriji Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundiranje) nepovratnih sredstava obezbijeđenih za subvencioniranje certifikacije preduzeća po međunarodno priznatim standardima. Sredstva za FOND su namjenski obezbijeđena od strane REZ Agencije putem projekta „Razvoj radne snage i veći pristup tržištima (eng. Workforce and Higher Access To Markets Activity – WHAM)”, te Ministarstva privrede SBK/KSB.

Pravo korištenja ovog poticaja imaju privredni subjekti koji prvi put realiziraju certifikaciju i imaju pravo na subvecioniranje troškova certifikacije za slijedeće standarde:

 • Sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015,
 • Sistema okolinskog upravljanja u skladu sa standardom ISO 14001:2015,
 • Sistema profesionalne zaštite na radu ISO 45001:2018,
 • Sistemi upravljanja kvalitetom ISO/TS 16949:2016 – posebni zahtjevi za proizvodnju za automobilsku industriju i organizacije koje proizvode rezervne dijelove)
 • ISO 3834 – Sistem kvaliteta u zavarivanju
 • ISO 1090 – izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija te ocjena usklađenosti konstruktivnih elemenata
 • FSC CoC – gazdovanje šumama i lanac nadzora;
 • Usklađivanja sa zahtjevima relevantnih direktiva novog pristupa (CE označavanje);
 • Usklađivanje sa zahtjevima direktive o općoj sigurnosti proizvoda.
 • Ostali standardi koje zahtijeva EU tržište

1. Privrednom subjektu, iz navedenih sektora i sa najmanje tri zaposlena, koji uvede i certificira jedan od gore navedenih standarda, nakon uredne prijave i odlučivanja, odobrit će se poticaj i to:

 • do 50% ukupnih troškova pripreme uvođenja standarda i certifikacije, odnosno maksimalno do 5.000,00 KM po privrednom subjektu.

2. Fond neće finansirati procese certifikacije koji su već završeni i/ili započeti prije prijave za dodjelu sredstava.Uz zahtjev za odobravanje poticajnih sredstava i najmanje tri ponude za realizaciju projekta od strane izvođača, privredni subjekt je dužan dostaviti sljedeće priloge:

 • Ovjerenu kopiju dozvole za obavljanje djelatnosti ili adekvatan akt nadležnog organa,
 • Original ili ovjerenu kopiju Uvjerenja o broju uposlenih, izdato od PIO/MIO,
 • Original ili ovjerenu kopiju Uvjerenja o uredno izmirenim porezima,
 • Original ili ovjerenu kopiju Uvjerenja o uredno izmirenim indirektnim porezima,
 • Original ili ovjerenu kopiju Uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za PIO/MIO,
 • Original ili ovjerenu kopiju Uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje,
 • Originalne ili ovjerene oficijelne Finansijske izvještaje za posljednje tri godine,
 • Informaciju o vlasničkoj strukturi kompanije (muško/žensko).

Svi zahtijevani prilozi–dokumenti moraju biti izdati od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priloženi dokumenti ne smiju biti stariji od 60 dana od datuma podnošenja zahtjeva, izuzev onih dokumenata čiji datumi izdavanja po prirodi stvari moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ne starijom od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

3. Po uredno prispjelom Zahtjevu, ocjenu i mišljenje dati će Komisija koju čine predstavnici Ministarstva za privredu SBK / KSB, REZ agencije i USAID WHAM projekta. U roku od 10 dana od prijema Zahtjeva pozitivno ocjenjeni aplikanti odnosno izabrane certifikacijske kuće će potpisati ugovor o realizaciji projekta sa REZ agencijom.

4. Popunjen obrazac sa dokumentacijom navedenom pod 2 privredni subjekti trebaju dostaviti u štampanom obliku u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično na adresu:

REZ d.o.o., Štrosmajerova 11, 72000 Zenica
sa naznakom : “NE OTVARATI – po javnom pozivu za subvencioniranje troškova uvođenja standarda kvaliteta“.

Javni konkurs će biti otvoren dok se ne dodijele sva sredstva namijenjena za finansiranje projekata po javnom konkursu. Projekti – programi primljeni nakon raspodjele sredstava neće biti razmatrani.

Obrazac za prijavu u elektronskoj formi možete preuzeti ovdje.

Sve dodatne informacije vezano za javni poziv mogu se dobiti u REZ Agenciji, svakim radnim danom od 08-16 sati, kontakt osoba Kenan Kesić, 032 / 462 – 161.