Četvrta zajednička konferencija šumarstva, koju zajednički organizuju i sponzoriraju USAID-Sida FIRMA projekat, Vanjsko-trgovinska komora BiH (VTK BiH), Drvni klaster BiH i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, bit će održana u Sarajevu, u prostorijama VTK BiH, 22. marta 2011, sa početkom u 9 sati.

Ova cjelodnevna konferencija će okupiti predstavnike nadležnih državnih, entitetskih i kantonalnih institucija, sektora šumarstva u BiH i predstavnike međunarodnih organizacija koje podržavaju ovaj sektor,  kako bi razmotrili i procijenili trenutnu situaciju i razvoj aktivnosti i projekata na polju šumarstva, te upravljanja ovim značajnim javnim resursom. Na njoj će biti prezentiran napredak i stanje tekućih i završenih projekata, kao što su: Inventura šuma (SFI), Šumarski program, realizacija plana aktivnosti na certifikaciji šuma, aktivnosti na sprječavanju ilegalne sječe te nedavno urađena (mart, 2011.) „Studija tržišta oblovine u BiH“ FIRMA projekta.

Na konferenciji će biti adresirani najznačajniji problemi u sektoru, a to su: nedostatak strategije i politike šumarstva, fragmentiranost tržišta oblovine,  napredovanje certifikacije šuma, obrazovanje i legislativa u šumarstvu BiH i druga akutna pitanja.

Četvrta zajednička konferencija šumarstva predstavlja nastavak tradicionalnog godišnjeg događaja kojeg je inicirala Svjetska banka, a u potpunosti je razvijen uz podršku USAID-ovog projekta Cluster Competitiveness Activity (CCA) (2004— 2008), VTK BiH i nadležnih ministarstava.

Cilj konferencije je i da pored redovitih kanala komunikacije zainteresiranih strana, jednom godišnje omogući iscrpan i otvoren dijalog između instutucionalnih predstavnika šumarstva i drvoprerađivačkih firmi u BiH, kao i da potakne i podrži koordinirane aktivnosti ključnih predstavnika ovog sektora te afirmira dobru praksu u daljem razvoju ovog sektora.

Osnovna informacija:

USAIDSida FIRMA projekat je petogodišnji projekat koji podržava održiv ekonomski rast, zapošljavanje i povećanje prihoda domaćinstava u Bosni i Hercegovini, a fokusira se na tri sektora bh. privrede – drvna prerada, turizam i metaloprerađivačka industrija. U svojoj podršcu drvnom sektoru u BiG FIRMA projekat se bavi osnovnim preprekama u proizvodnji i isporuci proizvoda sa dodanom vrijednošću i to kzor lance vrijednosti do krajnjeg kupca. S ciljem osiguranja održivosti i učinkovitosti, USAID-Sida FIRMA projekat svoje aktivnosti provodi putem mreže domaćih partnera (koji nastupaju kao FIRMA konzorcij) nastojeći da revitalizira i ubrza ekonomski rast drvnog sektora.