U krugu JKP “Bašbunar” Travnik organiziran je 17. septembra 2020. godine Info dan za medije na kojem je predstavljen projekt “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini”, čiji je cilj unapređenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada u pet jedinica lokalne samouprave u SBK/KSB i ZDK (općine Travnik, Busovača Žepče, Tešanj i grad Zenica).

Projekt realiziraju GIZ – Njemačka razvojna saradnja kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. Partner u implementaciji projekta je REZ Agencija, koja je bila organizator ovog događaja.

Na početku događaja prisutnima se obratio načelnik općine Travnik g. Admir Hadžiemrić koji je istakao značaj pravilnog postupanja s otpadom u cilju zaštite zdravlja ljudi i okoline.

Predstavnici medija su upoznati sa ciljevima projekta, aktivnostima koje se realiziraju i očekivanim rezultatima, a imali su i priliku vidjeti opremu/kontejnere za posebne kategorije otpada (ambalažni otpad, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad i medicinski otpad iz domaćinstava) koji su nabavljeni u okviru projekta i koji su postavljeni u jedinicama lokalne samouprave u kojima se projekt realizira. Prikupljeni otpad će se, putem ovlaštenih operatera za svaku od navedenih kategorija otpada, adekvatno zbrinuti na propisani način.

S obzirom da je problem zbrinjavanja otpada prisutan, kako u Bosni i Hercegovini, tako  i u zemljama u regionu i šire, mediji su pokazali interes za ovu temu i očekuje se da će i u narednom periodu pratiti aktivnosti koje će se realizirati u okviru ovog projekta.

Više informacija o projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” možete vidjeti na slijedećem linku.