U sklopu projekta STRIDE, odobrenog od strane Interreg Dunavskog transnacionalnog programa (DTP), održan je 5. novembra 2020. godine javni oficijelni kick-off događaj. Događaj je održan virtualnim putem kao digitalna konferencija zbog pandemije COVID-19, s ciljem podizanja svijesti o ciljevima i aktivnostima projekta i pružanju informacija interesnim stranama o očekivanim rezultatima, koristima i njihovoj ulozi u projektu.

Na kick-off događaju, projektna službenica Združenog Sekretarijata (ZS) Interreg DTP-a, Ana Leganel, pozdravila je sve partnere i interesne strane prisutne na događaju i govorila o “sinergijama koje se mogu stvoriti između projekta STRIDE i drugih projekata koje finansira DTP, posebno CSSC LAB “. Službenica ZS-a je također naglasila činjenicu da se očekuje dobra saradnja između projekata u korist energetskog sektora i generalno Dunavskog regiona.

Nakon formalnih uvoda, Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje (LEASP) predstavila je sveobuhvatan pregled projekta, uključujući informacije o ulozi pridruženih strateških partnera u projektu, kao i razvoju STRIDE digitalne platforme. Zatim je otvorena sesija pitanja i odgovora, koju je nadzirao moderator događaja Chris Ashe, direktor Europskog instituta za inovacije – tehnologiju (EIfI-Tech), koji preuzima vodstvo u projektnoj komunikaciji za projekt STRIDE.

Vodeći partner, Tea Potočnik (LEASP), komentarisala je ulogu pridruženih strateških partnera u okviru oficijelnog kick-off događaja: “Pridruženi strateški partneri igraju presudnu ulogu u projektu STRIDE, jer će oni biti ti koji će implementirati ili podržati implementaciju strategija pametnih mreža i akcionih planova – i u tom pogledu je važno uključiti ih u opsežni dijalog od početka projekta”.

S obzirom na važnost uloge pridruženih strateških partnera i interesnih strana u uspješnoj implementaciji projekta, vodeći partner je dodao: ” Kick-off događaj je bio prvi u nizu događaja koji su organizovani u okviru projekta STRIDE i koji su zahtijevali aktivno učešće pridruženih strateških partnera.”

Nadalje, Roman Kekec iz vodeće partnerske organizacije LEASP komentarisao je ulogu pridruženih strateških partnera u razvoju i uvođenju STRIDE platforme: ” Na kick-off događaju smo predstavili STRIDE platformu, jer će ona biti jedan od najvažnijih ishoda projekta, što zahtijeva najviše angažmana od strane svih projektnih partnera, kao i pridruženih strateških partnera i ostalih interesnih strana.”

Pametna energetska platforma Dunavskog regiona, razvijena u okviru projekta STRIDE, uspostavit će se kako bi se stvorila mreža stručnjaka, kreatora politike i drugih relevantnih interesnih strana kako bi se pojačalo uvođenje strategija pametnih mreža u Dunavskom regionu. Web platforma će biti dizajnirana na način koji omogućava njenu primjenu u cijelom Dunavskom regionu, tako da će rezultati projekta predstavljati visoku replikacijsku vrijednost i osigurati skalabilnost u Dunavskom regionu i šire.

Dodatne informacije o projektu STRIDE

STRIDE projekt Interreg DTP-a je usklađen s Prioritetnom osnovom 3 – Bolje povezan i energetski odgovoran Dunavski region, a direktno će doprinijeti programu Specifični cilj 3.2 – Poboljšanje energetske sigurnosti i energetske efikasnosti. Glavni rezultati projekta STRIDE su razvijene i integrirane strategije i akcioni planovi pametnih mreža na regionalnom/lokalnom nivou uz zajedničku saradnju Dunavskih regija koje učestvuju. Projekt STRIDE, koji podržava Poboljšano energetsko planiranje kroz Integraciju koncepta pametnih mreža u Dunavskom regionu, vodi Lokalna agencija za energetiku Spodnje Podravje (LEASP) zajedno sa sedam projektnih partnera i osam pridruženih partnera iz Slovenije, Njemačke, Austrije, Češke Republike, Mađarske, Hrvatske, Bugarske i Bosne i Hercegovine. Kroz prijenos znanja i razvoj alata za planiranje, cilj STRIDE projekta je da pruži sveobuhvatnu podršku regionalnim/lokalnim kreatorima politika za poboljšanje energetskog planiranja.

Projektni Partneri

Partnerstvo STRIDE projekta vodi Lokalna agencija za energetiku Spodnje Podravje (LEASP). Partnerstvo je dobro uravnoteženo s kompetentnim partnerima (ERDF/IPA + ASP), uključujući agencije za energetiku, univerzitet, organizacije za istraživanje i razvoj, energetske klastere i kreatore politika. Partnerstvo se razvija u različitim regijama, u rasponu različitih nivoa ekonomskog razvoja.

 1. Lokalna agencija za energetiku Spodnje Podravje (Slovenija)
 2. Europski institut za inovacije – tehnologiju (Njemačka)
 3. ConPlusUltra (Austrija)
 4. Bay Zoltán Neprofitna organizacija za primijenjena istraživanja (Mađarska)
 5. Univerzitet u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (Hrvatska)
 6. Bugarski forum za energetiku i rudarstvo (Bugarska)
 7. EGÚ Brno, a. s. (Češka Republika)
 8. Centar za energiju, okolinu i resurse (Bosna i Hercegovina)

Pridruženi partneri

 1. Češka biogasna asocijacija (Češka Republika)
 2. Naučno-istraživački centar Bistra Ptuj (Slovenija)
 3. Agencija za održivi razvoj energije (Bugarska)
 4. Javno komunalno preduzeće Dorfen Ltd (Njemačka)
 5. Ministarstvo zaštite okoliša i energije (Hrvatska)
 6. Regionalna ekonomska zajednica“REZ” d.o.o. Zenica (Bosna i Hercegovina)
 7. BEST – Bioenergija i održive tehnologije (Austrija)
 8. Mađarsko regulatorno tijelo za energetiku i komunalne usluge (Mađarska)

 Detalji projekta

Ukupni budžet: 1.061.969,80 €
Doprinos ERDF-a: 834.497,49 €
IPA doprinos: 68.176,80 €
Doprinos ENI-a: 0 €
Program: Interreg Dunavski transnacionalni pr