U Zenici je 09. decembra 2020. godine održan peti sastanak Radne grupe projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini”.

Ovaj projekt, čiji je cilj unapređenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada u ZDK i SBK/KSB, zajedno finansiraju Njemačka razvojna saradnja GIZ  kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. i realiziraju ga u saradnji sa REZ Agencijom.

Predstavnici JKP “Komunalac” Busovača, JP “Rad” Tešanj, JKP “Bašbunar” Travnik i JKP “Komunalno” Žepče su informirali prisutne o sakupljenim količinama posebnih kategorija otpada (ambalažni otpad, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne automobilske gume, električni i elektronički otpad i medicinski otpad iz domaćinstava) u njihovim lokalnim zajednicama, vođenju evidencije o sakupljenom otpadu, uočenim problemima, te iznijeli svoje prijedloge za unaprjeđenje ove aktivnosti.

Predstavnik Preduzeća za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. prezentirao je takve podatke za Grad Zenicu, kao i zbirne podatke za svih 5 JLS i kratko predstavio Katalog otpada čija je izrada u završnoj fazi.

Članovi Radne grupe su upoznati o promotivnim aktivnostima koje su realizirane u periodu između dva sastanka (promocija putem lokalnih radio stanica, informiranje građana putem računa za komunalne usluge, info dani za lokalne medije…), kao i o aktivnostima planiranim za naredni period (ulične kampanje, izrada edukativnih modula za nastavnike i vaspitače u vrtićima, edukativni video uradak/mini performans i td.).

Više informacija o projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” možete vidjeti na slijedećem linku.