Project Description

REDI – Regionalna ekonomska razvojna inicijativa je projekt – dopuna programa EU za regionalni ekonomski razvoj (EU RED) koji je implementirao CHF International.

  • Finansirala: Sida (Swedish International Development Agency)
  • U periodu: 2004-2006

Opći cilj

Dopuna programa EU za regionalni ekonomski razvoj (EU RED) koji je implementirao CHF International.

Specifični cilj

Podrška uspostavi regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH, kao jedne od 5 regija definiranih EU programom.

Ostvareni rezultati

  1. U partnerstvu sa EU RED, stvorena je sveobuhvatna i jasna vizija regionalne ekonomije.
  2. Razvijena je svijest o važnosti poduzetništva kroz programe obuke iz poslovnog razvoja.
  3. Finansijska sredstva za regionalne i lokalne ekonomske inicijative putem uvezivanja na tržištu i direktne potpore korištena su za uspostavu Regionalnog razvojnog fonda.
  4. Omogućen je značajan utjecaj na ekonomske, političke i zakonodavne reforme.
  5. REZ Agencija je dobila odličan alat za pružanje usluga, koji je kasnije korišten za direktan utjecaj na efikasnost poslovanja općina iz Regije.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

REDI - Regionalna ekonomska razvojna inicijativa