Project Description

Jačanje kapaciteta REZ agencije, kao ključne institucije regionalnog ekonomskog razvoja.

 • Finansirala: Delegacija EU u BiH
 • U periodu: 01.01.2006. – 31.12.2006.

Opći cilj

Ojačati kapacitete REZ agencije, kao ključne institucije regionalnog ekonomskog razvoja.

Specifični ciljevi

 1. Nastaviti proces strateškog planiranja kroz ažuriranje socioekonomske analize (SEA) i novog ciklusa programiranja.
 2. Provesti, olakšati, koordinirati i pratiti projekte regionalnog razvoja.
 3. Jačati svijest javnosti i vidljivost REZ agencije i njezinu ulogu u regiji.

Ostvareni rezultati

REZ Agencija je u 2006. godini učestvovala u slijedećim tipskim aktivnostima:

 1. Institucionalna izgradnja
 2. Strateško planiranje
 3. Koordinacija provođenja regionalnih razvojnih projekata
 4. Izgradnja kapacitata dionika ekonomskog razvoja
 5. Vidljivost

Tako su, za ostvarenje ciljeva projekta – između ostalog, provođene slijedeće aktivnosti:

 • Izgradnja institucionalnih kapaciteta REZ Agencije i dionika ekonomskog razvoja
 • Ažuriranje regionalne socio-ekonomske analize i regionalnih strateških dokumenata
 • Priprema 3 lokalne razvojne strategije
 • Uspostava regionalne poslovne mreže
 • Opremanje općina
 • Izrada dviju studija izvodljivosti
 • Inicijalizacija uspostave klastera prerade drveta i proizvodnje namještaja
 • Kupovina poslovnog prostora
 • Nabavka CNC stroja za obradu drveta
 • Ugovor o finansiranju i početak projekta bio goriva
 • Razvoj studija izvodljivosti bio goriva
 • Potpisivanje ugovora o finansiranju s Delegacijom EU u BiH
 • Uspostava suradnje i pokretanje procesa obnove operativnog dijela strateškog dokumenta
 • Uspostava suradnje s projektom EU TAC
 • Priprema i dostava 29 monitoring izvještaja za projekte
 • Izrada posjetnica za uposlenike i plakata s logotipom REZ Agencije
 • Priprema priopćenja i organizacija konferencija za za medije

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Podrška izgradnji institucionalnih kapaciteta REZ Agencije u 2006