Project Description

Podrška BiP Programu Norveške Ambasade – Organizacija i provođenje modula obuke iz BiP Programa “Pokreni svoj posao” uz besplatan razvoj biznis plana (Business Plan Development).

  • Finansirala: Norveška Ambasada
  • U periodu: 01.2013 – 12.2013

Opći cilj

Pružiti osnovnu podršku osobama koje žele pokrenuti svoj posao.

Specifični ciljevi

  1. Pružiti podršku modulu BiP Programa Norveške Ambasade “Pokreni svoj posao” koristeći inovativne metode obuke budućih poduzetnika iz općina regije Centralna BiH.
  2. Obuku organizirati za potencijalne poduzetnike muškarce starosti od 18 do 35 godina i potencijalne poduzetnice žene, bez obzira na starosnu dob.

Predviđene aktivnosti

U suradnji sa BiP Programom organizirati i provesti modul obuke iz BiP Programa “Pokreni svoj posao” uz besplatan razvoj biznis plana (Business Plan Development), te osnovnu finansijsku podršku za početak posla kroz fond za registraciju posla putem sufinansiranja (Fund for business registration).

Ostvareni rezultati

  1. Ukupno četiri ciklusa petodnevne obuke provedena u Zenici (u dva navrata), Kaknju i Bugojnu.
  2. Ukupno 68 potencijalnih poduzetnika prisustvovalo obuci “Pokreni svoj posao” u 3 općine regije Centralna BiH.
  3. Učesnicima obuke pružene informacije o pravnoj legislativi pri pokretanju samostalnog posla.

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta “Podrška BiP Programu – Pokreni svoj posao” na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu)

Podrška BiP Programu – Pokreni svoj posao