Project Description

Podrška aktivnostima REZ Agencije 2007-2009, ili – ojačati kapacitete REZ agencije, kao ključne institucije regionalnog ekonomskog razvoja.

Finansirala: Delegacija EU u BiH
U periodu: 01.01.2007. – 31.05.2009.

Opći cilj

Ojačati kapacitete REZ agencije, kao ključne institucije regionalnog ekonomskog razvoja.

Specifični ciljevi

 1. Organizacijski razvoj REZ Agencije i jačanje veza s osnivačima.
 2. Razvoj ljudskih resursa u regiji.
 3. Daljnji razvoj sektora malih i srednjih poduzeća.
 4. Ažuriranje regionalne socioekonomske analize i usvajanje Strategije regionalnog razvoja.

Ostvareni rezultati

REZ Agencija je u periodu 2007-2009 učestvovala u slijedećim tipskim aktivnostima:

 1. Institucionalna izgradnja
 2. Strateško planiranje, uključujući pripremu strateških dokumenata
 3. Podrška razvoju MSP sektora
 4. Izgradnja kapacitata dionika ekonomskog razvoja
 5. Razvoj baze za praćenje socio-ekonomskih indikatora

Tako su, za ostvarenje ciljeva projekta – između ostalog, provođene slijedeće aktivnosti:

 • Urađena procjena potreba lokalnih dionika u 16 općina regije Centralna BiH
 • Provedene četiri 6-dnevne obuke “Upravljanje projektnim ciklusom” u dva dijela (1. dio: pisanje prijedloga projekta, matrica logičkog okvira i priprema budžeta, 2. dio: Implementacija, monitoring i evaluacija) – za 67 učesnika
 • Organizirano pet kurseva poslovnog engleskog jezika za mala i srednja preduzeća i osoblje općinskih razvojnih timova (67 sudionika)
 • Organizirano pet treninga o uspostavi poslovnih zona za kantonalno i općinsko osoblje (67 sudionika)
 • Provedeno sedamnaest treninga na razne teme za dionike lokalnog razvoja za 363 učesnika, članova poslovnih udruženja i općinsko/kantonalno osoblje
 • Obrađene i dionicima ekonomskog razvoja regije Centralna BiH distribuirane informacije o 31 pozivu za podnošenje projektnih prijedloga
 • Najmanje 587 projektnih prijedloga dionika ekonimskog razvoja iz regije dostavljeno različitim donatorima
 • Organizirano 10 sastanaka Nadzornog odbora
 • Organizirane tri godišnje skupštine REZ Agencije
 • Ažurirana regionalna socio-ekonomska analiza
 • Organiziran i proveden proces pripreme dokumenta “Strategija regionalnog ekonomskog razvoja regije Centralna BiH 2009-2015”, kao i njegovo usvajanje
 • Potpisan protokol o sufinanciranju operativnih troškova REZ Agencije
 • Organizirano 5 sastanaka Grupe za regionalnu koordinaciju
 • Razvoj MEP baze podataka (Market Economic Profile) i administracija na regionalnom nivou
 • Podržana priprema 13 općinskih razvojnih strategija

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Podrška aktivnostima REZ Agencije 2007-2009