Project Description

Doprinijeti boljem pristupu pristojnim mogućnostima zapošljavanja.

 • Finansirao: Konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Development Studio d.o.o./Posao.ba.
  U potpunosti podržala: SDC – Švicarska agencija za razvoj i suradnju
 • U periodu: 01/2013-12/2017.

Opći cilj

Doprinos tranziciji BiH prema socijalno uključenom tržištu, i decentraliziranom, demokratskom političkom sistemu, te dugoročnoj perspektivi za proces pridruživanja Europskoj Uniji.

Specifični ciljevi

 1. Poticati rast privatnog tržišta u odabranim sektorima, radi kreiranja novih radnih mjesta za mlade žene i muškarce.
 2. Ostvariti promjene značajnog obima na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Predviđene aktivnosti i ostvareni rezultati

Realizacija predviđenih projektnih aktivnosti REZ Agencije (kao i prikaz ostvarenih rezultata) definirana je slijedećim periodima implementacije:

U 2013. godini – Pripremne aktivnosti

 • Identifikacija sektora s najvećim potencijalom za zapošljavanje u regiji.
 • Priprema prijedloga projektnih aktivnosti za naredne periode.

U 2014. godini – Tehnička podrška u implementaciji razvojnih inicijativa u sektorima proizvodnje i prerade hrane, ICT-a i turizma

 • Urađena analiza “Market System and Stakeholder Analysis”, kojom je potvrđena metoda odabira partnera u programu MarketMakers.
 • REZ Agencija odabrana za implementaciju razvojnih inicijativa u sektorima proizvodnje i prerade hrane, ICT-a i turizma.
 • Poslovni savjetnici REZ Agencije obučeni na treninzima “Governance” i “Monitoring i evaluacija” u okviru programa podrške jačanju kapaciteta regionalnih razvojnih agencija prema metodologiji M4P (“Markets for Poor”).

U 2015. godini – Tehnička podrška u implementaciji razvojnih inicijativa u sektorima proizvodnje i prerade hrane, ICT-a i turizma, čiji je cilj poticanje održivog rasta i ulaganja širokih razmjera privatnog sektora u industriji, što bi dovelo do stvaranja novih radnih mjesta za mlade žene i muškarce u BiH

 • Uspostavljena projektna saradnja za sektorske aktivnosti sa agencijama SERDA, REDAH i NERDA.
 • Razvijena intervencija u IT sektoru, u okviru poslovnih usluga na bazi IT tehnologija (ITES – Information Technologies Enabled Services).
 • Kroz sektorsku grupu za proizvodnju i preradu hrane realizirane intervencije: Poplave, Proizvodnja i Marketing.
 • Kroz intervenciju “Proizvodnja” podržani dodatni servisi kompanija u ruralnim područjima. Uspostavljena saradnja s preduzećima “ePicentar” (online-marketing) i “Jitasa” (računovodstvene i knjigovodstvene usluge).

U 2016. godini – Tehnička podrška u implementaciji razvojne incijative u sektoru poslovnih usluga čiji je cilj poticanje održivog rasta i ulaganja pivatnog sektora u industriji, što bi dovelo do stvaranja novih radnih mjesta: kontinuirana istraživanja i analize o specifičnim temama potrebnim za osmišljavanje i provedbu intervencija; interventne strategije na facilitacijski način i sl.

 • Definiran poslovni slučaj “Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga” s predviđenim aktivnostima: organizacija događaja za promociju poduzetništva, pokretanje fonda za start up ideje, direktna podrška investitorima putem općinskih Centara za podršku, nabavka softvera za kompjutersko modeliranje i instalacija u srednjim stručnim školama, i sl.
 • Pokrenuta inicijativa za otvaranje „WIP co-working space“ za SEO d.o.o. Travnik za 20 korisnika co-radnog prostora sa 25 mjesta.
  Promoviran sektor poslovnih usluga (sve usluge koje mogu biti izvozne) na događaju u Tesliću u septembru 2016. godine. Predstavljene kompanije: Jitasa, E-Media Patch, Argerr, Strojotehnika.
 • Potpisan je Memorandum o razumijevanju između projekta MarketMakers i općina BEAR regije (Teslić, Tešanj i Žepče) u septembru 2016. godine.

U 2017. godini – Provedba inicijative za razvoj sektora poslovnih usluga i podrška u prijelaznom periodu

 • Provedba inicijative za razvoj sektora poslovnih usluga u regiji Centralna BiH i Sarajevo Makro Regije. Unaprijediti pristup mogućnostima za unosno i dostojno zapošljavanje mladih žena i muškaraca (u dobi od 15 do 29 godina).
 • Pružanje podrške programu MarketMakers u toku prelaznog perioda između faze 1 i faze 2, a usluge se odnose na:
  • Podršku kraju faze 1 procesa izvještavanja, uključujući prikupljanje podataka i zadatke koji se odnose na mjerne rezultate.
  • Praćenje napretka projekta partnera iz faze 1 u skladu sa poslovnim slučajem i izvještavanje.
  • Davanje preporuka relevantnih za fazu 1.

O Programu

MarketMakers program podržava Švicarska vlada posredstvom Švicarske ambasade u BiH i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Dio je doprinosa Švicarske vlade tranziciji BiH prema socijalno uključenom tržištu, i decentraliziranom, demokratskom političkom sistemu, te dugoročnoj perspektivi za proces pridruživanja Europskoj Uniji.

REZ Agencija je bila ko-fasilitator aktivnosti u I Fazi programa MarketMakers, kojeg provodi konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o. (Posao.ba), čime se spaja međunarodno iskustvo u razvoju sa znanjem lokalnog partnera. MarketMakers potiče rast privatnog tržišta u odabranim sektorima, koji će voditi do kreiranja novih radnih mjesta za mlade žene i muškarce.

Ukupno trajanje implementacije Programa je osam godina, i cilj je doprinijeti boljem pristupu pristojnim mogućnostima zapošljavanja. Strateški okvir koji vodi MarketMakers tim u svim njihovim partnerstvima i aktivnostima je inovativni i sistemski pristup poznat kao M4P. Ključni partneri u implementaciji će biti regionalne razvojne agencije i druge odgovarajuće organizacije sa područja BiH.

Neke od aktivnosti REZ Agencije u MarketMakers Programu