Redovna, IX Skupština REZ-Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH se održala 25.aprila 2011. godine u prostorijama REZ Agencije u Zenici. Skupština se odvijala u skladu sa Statutom REZ Agencije uz prisustvo njenih osnivača.

Ovom prilikom osnivačima Agencije su prikazane aktivnosti i rezultati REZ Agencije za protekli period , a tiču se podrške razvoja malih i srednjih preduzeća, razvoja poljoprivrede, turizma, infrastrukure, jačanja ljudskih resursa i energetike.

Na Skupštini su usvojeni:
Zapisnik sa 8. Sastanka Skupštine
Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu
Izvještaj o radu REZ Agencije za 2011. godinu
Finansijski izvještaj REZ Agencije i Izvještaj revizora za 2011. godinu
Davanje saglasnosti na odluku oraspodjeli dobiti za 2011. godinu
Plan rada REZ Agencije za 2012. godinu

Također su date saglasnosti na promjene u Nadzornom odboru, kao i saglasnost na odluku Nadzornog odbora o imenovanju Direktora REZ Agencije.