Zahvaljujući vaučeru, mala i srednja poduzeća ostvaruju lakši pristup kvalitetnim   konsultantskim uslugama i obuci te dobivaju mogućnost da postanu konkurentnija

Šta je to sistem vaučera za MSP?

Sistem vaučera je program podrške za MSP čiji je cilj poboljšanje konkurentnosti i omogućavanje rasta i razvoja kompanija.

Sistem vaučera će doprinijeti jačanju i poboljšanju kvaliteta usluga poslovne podrške u Bosni i Hercegovini.

Vrijednost vaučera je stimulativno sredstvo za povećanje potražnje za konsultantskim i uslugama obuke time što se pomoću vaučera subvencionira značajan dio troškova za ove usluge.

Ko se može prijaviti?

Vaučeri su dostupni širom zemlje za MSP registrirana u

 • proizvodnom sektoru
 • prerađivačkom sektoru
 • građevinskom sektoru
 • sektoru usluga

Po definiciji, MSP su one kompanije ili organizacije koje imaju do 250 uposlenih.

Za što se možete prijaviti?

Sistemom vaučera obuhvaćena su tri programa pomoći za koje se vaučeri mogu iskoristiti kao djelomično plaćanje.

 • Strateški pregled/dijagnoza MSP
  Dvodnevna procjena stanja vašeg poslovanja – na jasan i nov način ukazat će na prioritete i prilike za vaše preduzeće, te identificirati potrebe za posebnim vrstama konsultantskih usluga
  Ovaj program subvencionira troškove u iznosu od 100% (besplatan).
 • Konsultantski zadaci za MSP
  Rješavanje specifičnih potreba vašeg preduzeća – nova poslovna strategija, unaprijeđenje marketinga, efikasnija organizacija, bolja finansijska kontrola ili bolja kontrola kvalitete
  Ovim progamom se subvencionira 75% troškova i do deset konsultantskih dana za MSP osnovana prije manje od dvije godine, te 50% troškova i do petnaest konsultantskih dana za MSP koja postoje duže od dvije godine.
 • Obuke za menadžere MSP
  Dvodnevni kursevi obuke koji obrađuju specifične teme  – uključujući nove marketinške alate, izradu boljih poslovnih planova ili unapređenje finansijske kontrole
  Ovim programom se subvencionira 50% troškova obuke.

Ko pruža usluge poslovne podrške?

Naglasak je stavljen na osiguravanje izuzetno kvalitetnih konsultanata i trenera koji će pružati usluge poslovne podrške. Svi konsultanti i treneri su prošli posebnu obuku, gdje su u okviru posebnih vaučer programa morali biti pojedinačno akreditirani za pružanje usluga poslovne podrške.

MSP ili menadžer MSP akreditiranog konsultanta ili trenera može odabrati sa liste onih koji su završili kurs obuke i prošli akreditaciju iz programa i teme za koje je potrebna podrška.

Liste raspoloživih konsultanata i trenera objavljene su na web stranicama agencija koje su administratori sistema vaučera.

Kako funkcionira sistem vaučera?

MSP podnosi prijavu za strateški pregled/dijagnozu jednom od administratora. Kada prijava bude odobrena i kada MSP odabere konsultanta, dobit će vaučer i strateški pregled tog MSP se može obaviti.

Izvještaj o obavljenom strateškom pregledu preduzeća sadržavat će dijagnozu poslovanja i preporuke za daljnju podršku. Daljnja podrška u svrhu unapređenja poslovanja može se pružiti nakon što se usaglase prioriteti za konsultantski zadatak. Slijedi potpisivanje ugovora sa odabranim konsultantom (koji ne može biti osoba koja je izvršila strateški pregled MSP). Potom MSP dobiva vaučer i tada se zadatak može početi izvršavati. Po završetku zadaka, MSP će dobiti izvještaj, a morat će popuniti i evaluacijski obrazac.

Kad je riječ o obukama, akreditirani treneri će pokrenuti provođenje obuka, a iste će promovirati i administrator. Vlasnici i menadžeri MSP za vaučere mogu se prijaviti kod administatora kako bi učestvovali u obukama na željenu temu.

Plaćanje?

Naknada po danu za sve konsultante, kako za strateške preglede MSP tako i za ugovorene konsultantske zadatke, fiksna je i iznosi 280 KM bez PDV.

Naknada za svakog učesnika, za svaku obuku je fiksna i iznosi 230 KM. U ovaj iznos uključeni su materijal za obuku i osvježenje (zakuska/piće).

Po završetku strateških pregleda ili konsultantskih zadataka, MSP će konsultantima i trenerima izmiriti svoj dio ukupnih troškova usluge, te predati vaučer za pokrivanje ostatka troškova

Kako se prijaviti?

Obrasci za prijavu za svaki program vaučera nalaze se na web stranici EURELSMED i na web stranicama svih administratora sistema vaučera širom zemlje. Prijave se mogu skinuti sa web stranica ili podnijeti u hardcopy verziji.

Gdje se prijaviti?

Vaučeri su na raspolaganju u čitavoj Bosni i Hercegovini, dokle god su raspoloživa finansijska sredstva za iste. Prijave se mogu podnijeti administratoru sistema vaučera koji je najbliži datom MSP.

Cjelovita lista administratora i njihove kontakt informacije nalaze se u tekstu ispod.