XI Skupština REZ Agencije – Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH, održala se u prostorijama agencije 13.05.2014. godine uz prisustvo njenih osnivača.

Tom prilikom usvojeni su slijedeći dokumenti:

  • Zapisnik sa 10. zasjedanja Skupštine
  • Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu
  • Izvještaj o radu REZ Agencije za 2013. godinu
  • Finansijski izvještaj REZ Agencije i Izvještaj revizora za 2013. godinu
  • Plan rada REZ Agencije za 2014. godinu

Također, data je saglasnost na odluku o raspodjeli dobiti za 2013. godinu.

Osnivačima su prezentirane aktivnosti Agencije u protekloj godini, kao i plan aktivnosti za 2014. godinu.

Prošlogodišnjeg predsjedavajućeg skupštine, g. Refika Lendu – načelnika općine Novi Travnik, naslijedio je g. Admir Hadžiemrić, načelnik općine Travnik. Došlo je i do promjena u Nadzornom odboru REZ Agencije. Poslije dva četvorogodišnja mandata g. Muhamed Rebihića iz Općine Vitez, mjesto predstavnika općina u Nadzornom odboru pripalo g-đi Džeraldini Miličević, pomoćnici načelnika za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva Općine Zavidovići.