Od početka ove godine, REZ Agencija učestvuje u implementaciji projekta “TREIN – Mreža poduzetništva i inovacija Travnik” (eng. TREIN = TRavnik Entrepreneurship and Innovation Network), kojim se uspostavlja sinergija između javnog, civilnog, privatnog i obrazovnog sektora a s ciljem da se kreira dinamična sredina koja je u stanju podstaći otvaranje i rast novih preduzeća u atraktivnim i brzo rastućim sektorima.

Radi se o projektu koji finansira EU, a implementiraju ga GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – Njemačko društvo za međunarodnu saradnju), UNDP (United Nations Development Programme – Program Ujedinjenih naroda za razvoj) i ILO (International Labour Organisation – Međunarodna organizacija rada).

TREIN - EU4Business

Projekt će se implementirati 18 mjeseci na lokacijama Općine Travnik i Srednjobosanskog Kantona/Kantona Središnja Bosna, a u partnerstvu kojeg čine:

  • Općina Travnik – vodeći partner
  • REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH)
  • Služba za zapošljavanje SBK/KSB
  • Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku
  • NVO Centar za edukaciju mladih CEM Travnik
  • Nobil d.o.o. Nova Bila

Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti povjerena je REZ Agenciji.

Više o projektu TREIN na linku.