Ulična kampanja u Tešnju organizirana u saradnji sa UG “EKO MLADI” iz Tešnja u okviru projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH”.

S ciljem informiranja građana da su od juna 2020. godine u funkciji reciklažno dvorište u Tešnju, te da svoj otpad iz domaćinstava kao što su ambalažni otpad, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad i medicinski otpad (tablete i sirupi čiji je rok upotrebe istekao) mogu predati u reciklažno dvorište, dana 23. februara 2021. godine organizirana je ulična kampanja.

Zainteresiranim građanima su podijeljeni promotivni materijali: projektni letak, letak sa informacijom o adresi, radnom vremenu, kontakt osobama i telefonima reciklažnih dvorišta, Letak s činjenicama o projektu (Project Factsheet), zaštitna maska i olovka sa logom projekta.

Građani su zamoljeni da popune anketni upitnik kako bi se saznala  mišljenja i informiranost građana o načinu postupanja sa komunalnim otpadom, sa fokusom na posebne kategorije otpada.

Podsjećamo da su slične ulične kampanje organizirane u jedinicama lokalne samouprave Zenica, Travnik, Žepče i Busovača tijekom decembra prošle godine.


Više informacija o projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” možete vidjeti na slijedećem linku.