U srijedu, 17. juna 2020. godine u Zenici je održan četvrti sastanak Radne grupe projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini”. Ovaj projekt, čiji je cilj unapređenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada u ZDK i SBK/KSB, zajedno finansiraju Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)  kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. i realiziraju ga u saradnji sa REZ Agencijom.

Na sastanku je dat kratki osvrt na opremu koja je u okviru projekta nabavljena za komunalna preduzeća iz pilot općina koje sudjeluju u projektu. Radi se o posudama za 6 vrsta posebnih kategorija otpada: ambalažni otpad, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad, te medicinski otpad iz domaćinstava, kao i na obuku za vođenje evidencije o prikupljenim posebnim kategorijama otpada, koju je za predstavnike komunalnih preduzeća održao predstavnik Albe Zenica.

Članovi Radne grupe koji dolaze iz komunalnih preduzeća su ukratko izvijestili o početku rada reciklažnih dvorišta koja su uspostavljena u okviru projekta i o prvim količinama otpada koje pristižu na lokacije.

Predstavljen je i Poslovni model za sistem upravljanja posebnim kategorijama otpada koji je primjenjiv, ne samo na JLS koje sudjeluju u projektu, već i na ostale općine u ZDK i SBK/KSB i šire.

Na sastanku su najavljene promotivne aktivnosti koje će se realizirati u narednom periodu.

Više informacija o projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” možete vidjeti na slijedećem linku.