Unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom u skladu sa preporukama Evropske zajednice (Direktiva 2008/98/EC).

Nositelji projekta

Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP
i
ALBA Zenica d.o.o.

Partner u implementaciji projekta

REZ Agencija – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH

Područje implementacije

 • Zeničko – dobojski kanton
 • Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

Korisnici projekta

5 općina i 5 JKP sa područja Zeničko – dobojskog i Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

Trajanje projekta

3 godine (15. decembar 2018. – 14. decembar 2021.)

Cilj projekta

Cilj projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” je unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom i u skladu je sa preporukama Evropske zajednice (Direktiva 2008/98/EC).

Projekt nudi održivo rješenje za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada (dio komunalnog otpada) i pruža mogućnost općinama da ispune svoje zakonske obaveze, kako nalaže Zakon o upravljanju otpadom FBiH.

Da bi se postigao ovaj cilj projekt će:

 • Omogućiti zajedničko kreiranje sistema za upravljanje tokovima posebnih kategorija otpada
 • Uspostaviti i testirati sistem za upravljanje tokovima posebnih kategorija otpada u pet općina
 • Promovirati i podstaći prihvatanje, usvajanje i proširenje primjene sistema za upravljanje tokovima posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH provođenjem kampanje podizanja svijesti i adekvatnim mjerama širenja informacija

Aktivnosti koje će se provoditi u okviru projekta:

 1. Uspostavljanje Sistema za upravljanje tokovima posebnih kategorija otpada
  (Formiranje Radne grupe i uključivanje ključnih zainteresiranih strana, odabir pilot općina, studijsko putovanje u neku od zemalja u okruženju/prijenos dobrih praksi, dizajniranje/kreiranje sistema za upravljanje tokovima posebnih kategorija otpada i izrada kataloga otpada, izrada poslovnog modela za upravljanje tokovima posebnih kategorija otpada za regionalni sistem)
 2. Uspostavljanje Sistema za sakupljanje posebnih kategorija otpada/infrastruktura
  (Uspostavljanje saradnje sa operaterima tokova posebnih kategorija otpada, analiza potreba odabranih općina, nabavka kontejnera za JLS/JKP koje učestvuju u projektu, priprema lokacija za postavljanje kontejnera za sakupljanje posebnih kategorija otpada, obuka uposlenika JKP koja učestvuju u projektu, postavljanje/uređenje reciklažnog dvorišta u Zenici)
 3. Testiranje (“Piloting”) Sistema za upravljanje tokovima posebnih kategorija otpada
  (Organiziranje prikupljanja posebnih kategorija otpada, podrška JKP u vođenju evidencije o prikupljenim količinama otpada i zakonskim obavezama, izrada Poslovnog plana za ALBA Zenica, izrada “Poslovnog slučaja”)
 4. Podizanje svijesti među građanima i MSP i diseminacija (širenje) rezultata projekta
  (Polazno istraživanje/provođenje ankete o odlaganju posebnih kategorija otpada, Okrugli stolovi sa općinama i JKP iz ZDK i SBK/KSB, izrada/osmišljavanje kampanje za podizanje svijesti (strategija komuniciranja), izrada promotivnih i edukativnih materijala za podizanje svijesti i edukativne mjere, provođenje kampanje podizanja svijesti,
  istraživanje/provođenje ankete o odlaganju posebnih kategorija otpada na kraju projekta)

Ciljne grupe na koje će se projektne aktivnosti odnositi su:

 • Domaćinstva/građani koji žive na području općina koje učestvuju u projektu
 • Škole, školska djeca i omladina
 • Nadležne službe za upravljanje sa otpadom: ministarstva, inspekcije, gradske i općinske službe
 • Privredni subjekti koji su uključeni u upravljanje otpadom (sakupljači, operateri, reciklažeri)
 • Poslovna zajednica – mala i srednja preduzeća (MSP)
 • Nevladine organizacije
 • Mediji

Kroz ovaj projekt ALBA Zenica želi iskoristiti svoj “Know-how” o različitim vrstama otpada, proširiti svoje usluge i ponuditi novu uslugu: odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje otpada koji pripada posebnim kategorijama. (U posebne kategorije otpada, kako definira Zakon o upravljanju otpadom FBiH ubrajaju se: ambalažni otpad, otpadna vozila, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad, otpad koji sadrži azbest, otpad koji sadrži PCB, otpad iz proizvodnje titandioksida, medicinski otpad, životinjski otpad i građevinski otpad).

Izgradnjom kapaciteta za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada iz komunalnog otpada ALBA Zenica proširuje svoje usluge na postupanje sa posebnim/opasnim otpadom; proširenjem djelatnosti i pojavljivanjem u općinama ZDK i SBK/KSB stvara se prostor za saradnju sa privrednim subjektima, tj. može im se ponuditi usluga postupanja sa svim vrstama njihovog otpada. Kroz ovaj projekt ALBA Zenica nudi općinama rješenje za ispunjavanje njihovih zakonskih obaveza kada je u pitanju zbrinjavanje posebnih kategorija otpada. Kantonalni ekološki akcioni planovi ZDK i SBK/KSB predviđaju odvojeno sakupljanje otpada. EU Direktiva 2008/98/EC nalaže selektivno prikupljanje otpada i definira hijerarhiju u upravljanu otpadom gdje materijalno i energetsko iskorištenje otpada igra značajnu ulogu u sistemu zbrinjavanja otpada, što praktično znači da se određene komponente otpada smatraju resursom, odnosno sirovinom. Dakle, odvojeno sakupljanje otpada otvara mogućnosti za njegovu dalju upotrebu, što će rezultirati čišćim i zdravijim okolišom, smanjenim emisijama stakleničkih plinova i otvaranjem novih radnih mjesta. Općine koje ispunjavaju svoje zakonske obaveze, kad je u pitanju okolišno prihvatljivo zbrinjavanje otpada, će biti atraktivnije za investitore što bi u budućnosti trebalo rezultirati novim investicijama u ZDK i SBK/KSB, jer se na ovaj način unapređuje i lokalni poslovni ambijent.

Izazovi

Kad je u pitanju zbrinjavanje otpada, kao i odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada među kojima je i opasan otpad, jedan od ključnih problema na području ZDK i SBK/KSB, kao i u cijeloj BiH, je nedovoljno izgrađena svijest i znanje građana o štetnosti neadekvatnog odlaganja otpada i mogućim posljedicama takvog stanja, kao i mogućnostima iskorištenja pojedinih frakcija otpada u materijalne ili energetske svrhe. Prikupljanje otpada, čak i uz poštovanje svih propisa i zakona, bez aktivnog učešća i saradnje građana i promjene u njihovom ponašanju, može dati samo kratkoročna rješenja. Zato je jedan od ključnih izazova projekta uključivanje građana u rješavanje ove problematike. Ovo će se prevazići provođenjem kampanje u javnosti o važnosti ekološki prihvatljivog upravljanja otpadom, sa fokusom na posebne kategorije otpada, koja će obuhvatati različite ciljne skupine: školsku djecu i omladinu, domaćinstva, općine, privrednike, medije itd. Kontinuirana kampanja jačanja svijesti o štetnosti neadekvatnog odlaganja otpada treba da dovede do promjene u ponašanju ljudi i motivira ih da posebne kategorije otpada odlažu na odgovarajuće lokacije. Pripremljena infrastruktura u okviru projekta (uređene lokacije sa namjenskim kontejnerima) će im omogućiti da promijene svoje ponašanje u pogledu odlaganja otpada. To će svakako utjecati na količine prikupljenog otpada.

Drugi važan izazov je nepostojanje adekvatne infrastrukture za odvojeno prikupljanje opasnog otpada u pomenutim kantonima. Ovome doprinosi loša ekonomska situacija, nedovoljno sredstava u bužetima općina, zastarjela oprema kojom raspolažu javna komunalna preduzeća, znatan broj kompanija koja posluju na granici održivosti, nizak standard građana i velika nezaposlenost. Ovaj projekt bi omogućio infrastrukturu za odvojeno prikupljanje otpada: uređenje lokacija, nabavku i postavljanje odgovarajućih posuda za pojedine frakcije otpada. Na početku projekta će se definirati kriteriji za općine koji će omogućiti da se odaberu općine koje su zainteresirane za odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada i spremne su obezbijediti i pripremiti lokacije za postavljanje kontejnera, kao i potrebna sredstva za zbrinjavanje dijela sakupljenog posebnog otpada iz domaćinstava. JKP izabranih općina će aktivno učestvovati u provođenju određenih projektnih aktivnosti. To će im pomoći da ispoštuju svoje zakonske obaveze koje se odnose na ovu problematiku.

Koordiniranim prikupljanjem se omogućava prikupljanje većih količina otpada, a troškovi odlaganja mogu biti niži. Primjeri dobre prakse općina koje su uvele sistem odvojenog prikupljanja otpada u toku ovog projekta će biti motiv i ostalim općinama iz ZDK i SBK/KSB i šire da i one počnu primjenjivati ovaj model. Ovo će se značajno odraziti na stanje okoliša na ovom području.

Više o nekim projektnim aktivnostima