Project Description

Izgradnja kapaciteta regije Centralna BiH, prvenstveno povećavajući kapacitete dionika ekonomskog razvoja, malih i srednjih preduzeća (MSP), kao i REZ Agencije.

Finansirala: Delegacija EU u BiH
U periodu: 01.10.2009. – 31.12.2011.

Opći cilj

Izgradnja kapaciteta regije Centralna BiH, prvenstveno povećavajući kapacitete dionika ekonomskog razvoja, malih i srednjih preduzeća (MSP), kao i REZ Agencije.

Specifični ciljevi

Implementirati aktivnosti u slijedećim oblastima:

 • Distribucija informacija o fondovima
 • Povećanje kapaciteta za korištenje informacija
 • Razvoj poslovne infrastrukture
 • Koordinacija aktivnosti u programima za razvoj poljoprivrede u regiji
 • Razvoja projekata
 • Tehnička pomoć za partnere u sektoru turizma
 • Razvoj sektora malih i srednjih preduzeća (MSP)
 • Razvoj ljudskih resursa
 • Strategija regionalnog razvoja
 • Institucionalni i razvoj kapaciteta REZ Agencije

Neki od ostvarenih rezultata

 • Pronalazak i distribucija informacija o pozivima
  Obrađene informacije dostavljene zainteresiranim stranama na 5.174 adresa – Pripremljeno i štampano 8 biltena REZ Agencije – Organizirano 6 seminara o EU EU razvojnim fondovima i grantovima
 • Povećanje kapaciteta za korištenje informacija
  Provedeni seminari za upravljanje projektnim ciklusom (PCM) za 156 učesnika – Provedeni treninzi za logički okvir projekta (LFA) za 98 učesnika – Pružena tehnička pomoć kod pisanja prijedloga projekata u 32 navrata – Održano 8 sastanaka radi uspostavljanja regionalne mreže lokalnih razvojnih agencija i nevladinih organizacija – Pokrenuta 1 pilot inicijativa
 • Razvoj poslovne infrastrukture
  Održano 18 treninga koji se odnose na poslovnu infrastrukturu – Pripremljen i štampan 1 priručnik – Pružena direktna tehnička pomoć u 38 navrata
 • Razvoj poljoprivrede
  Održano 6 sastanaka s partnerima
 • Tehnička pomoć partnerima u sktoru razvoja turizma
  Organizirano 8 sastanaka s partnerima
 • Razvoj sektora malih i srednjih preduzeća (MSP)
  Organiziran Dan malih i srednjih preduzeća u dva navrata za 282 učesnika – Kreirane 2 regionalne inicijative – U raznim oblicima, pružena tehnička pomoć za mala i srednja preduzeća u 598 slučajeva – Razvijeno 25 poslovnih planova – Podržano 36 start-up i drugih preduzeća iz MSP sektora – Razvijen web portal za promociju investicijskih mogućnosti – Pružena pomoć u uspostavi 431 poslovne veze – Razvijen “BizRez” portal za mala i srednja preduzeća – Razvijena baza podataka APS (Aktivnosti poslovnih savjetnika) za praćenje pruženih poslovnih usluga
 • Razvoj ljudskih resursa
  Održano 7 seminara za mala i srednja preduzeća (199 učesnika) – Provedena nastava za 3 generacije CISCO Akademije mrežnih tehnologija (48 polaznika) – Provedene 4 CNC obuke za MSP iz sektora sektora prerađivača drveta i metala (60 učesnika)
 • Strategije ekonomskog razvoja
  Ažurirana dvogodišnja socio-ekonomska analiza regije Centralna BiH – Ustanovljen sistem praćenja indikatora ekonomskog razvoja za regiju i općine regije – Ustanovljena baza podataka o izvorima i mogućnostima finansiranja (registrirano 1.417 zainteresiranih koji su koristili informacije iz baze) – Održana 41 konsultacija zbog revizije ili izrade općinskih strategija razvoja
 • Institucionalne aktivnosti agencije REZ Agencije
  Održano 7 sastanaka nadzornog odbora, 2 skupštine REZ Agencije i obavljene 4 finansijske revizije
 • Razvoj kapaciteta osoblja REZ Agencije
  Ukupno 257 uposlenika REZ Agencije učestvovalo na 107 treninga/seminara

Pogledajte PDF profil/referentnu karticu projekta na engleskom jeziku – EU format (klik na ikonu):

Podrška aktivnostima REZ Agencije 2009-2011