Potpisan ugovor između Opštine Teslić i projekta MarketMakers
“Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga”

U Tesliću je 04.04.2017. godine potpisan ugovor o realizaciji projekta “Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Opštine Teslić” koji implementira Opština Teslić u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH i projektom “MarketMakers“, koji podržava Vlada Švicarske.

U Opštini Teslić, unutar Odsjeka za razvoj i investicije, djeluje Centar za investitore koji radi na principu „one-stop shop – sve na jednom mjestu“ (OSS Teslić). Projekt je zasnovan na jačanju kapaciteta OSS Teslić koji će na taj način učvrstiti svoju ulogu facilitatora za investitore i lidera u podizanju svijesti o važnosti sektora poslovnih usluga na području Opštine Teslić. Također, cilj je da podrže inicijative mladih sa područja Opštine Teslić, a koje se odnose na pokretanje aktivnosti u sektoru poslovnih usluga.

Sektor poslovnih usluga ima najveći potencijal za mlade da u potpunosti iskoriste svoje talente, vještine i bolje razumijevanje modernog tržišta, trendova i alata. Poslovne usluge imaju potencijal da povećaju broj start-up preduzeća za mlade koji su u stanju da brzo usvoje i implementiraju najnovije svjetske trendove. Na ovaj način mladi dobijaju priliku da sami sebi kreiraju radno mjesto. Intervencije razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga realizira REZ Agencija putem projekta MarketMakers u opštinama Žepče, Teslić i Tešanj.