U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj 03-3-03N/18, a na temelju Člana 8 Statuta Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH (REZ Agencija), te u skladu sa članom 263. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine F BiH”, broj: 81/15), Nadzorni odbor raspisuje slijedeći:

O G L A S
za izbor i imenovanje direktora REZ Agencije

 • Mjesto rada: Zenica
 • Direktora imenuje Nadzorni odbor na period od 4 (četiri) godine

I Ključne odgovornosti i zadaci

 • Rukovodi radom Agencije i organizira njen rad,
 • Zastupa i predstavlja Agenciju u pravnom prometu i u odnosima sa trećim licima
 • Stara se o organiziranju i radu Skupštine i saziva njene sjednice
 • Preduzima mjere za efikasno i zakonito izvršenje odluka, zaključaka, preporuka i smjernica Skupštine i Nadzornog odbora
 • Odgovora za zakonitost rada Agencije
 • Podnosi izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju
 • Priprema i predlaže nacrt budžeta, finansijski plan i plan rada Agencije
 • Sprovodi i realizuje ciljeve Agencije u skladu sa usvojenim planom i budžetom
 • Koordinira rad organa i tijela i donosi odluke o pitanjima o radu Agencije, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine ili Nadzornog odbora

II Opći uslovi

 1. Da je državljanjin BiH, (dokaz: ovjerena kopija lične karte i potvrde o prebivalištu)
 2. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost (dokaz: ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje će dostaviti samo izabrani kanadidat nakon izbora)
 3. Da nije pravosnažno osuđen za prekršaj ili krivično djelo u zadnjih 5 godina (dokaz: akt izdat od nadležnog organa unutrašnjih poslova prema mjestu rođenja koje će dostaviti samo izabrani kandidat nakon izbora)

III Posebni uslovi

 1. VSS – završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, poželjno pravne ili ekonomske struke
 2. 5 godina radnog iskustva u oblasti regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja, razvijanju saradnje javnog i privatnog sektora, namicanju sredstava i upravljanju projektnim ciklusom
 3. Najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 4. Poznavanje pravnog okvira razvojnih agencija
 5. Izražene rukovodne, interpersonalne i organizacijske vještine
 6. Vještine vođenja pregovora, donošenja odluka i rješavanja problema
 7. Analitičke vještine, kreativno razmišljanje i inovativnost
 8. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 9. Poznavanje rada na računaru
 10. Vozačka dozvola B kategorije

IV Potrebni dokumenti

 1. Prijava kandidatata sa biografijom, adresom i kontakt telefonom
 2. Motivaciono pismo
 3. Dokaz o državljanstvu – ovjerena kopija lične karte i potvrda o prebivalištu
 4. Ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu
 5. Dokaz o radnom iskustvu
 6. Kopija vozačke dozvole

 

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani da prilože program rada REZ Agencije za period od 4 godine.

Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće pozvani na intervju. Kandidati koji ne uđu u uži izbor
neće biti kontaktirani. Svakom kandidatu sa kojim je obavljen intervju biće poslana obavijest da li je izabran ili ne.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno s naznakom “Prijava na oglas” na adresu: Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ , Štrosmajerova 11/III, 72000 Zenica.

****

Oglas u PDF formatu možete preuzeti ovdje.