Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ d.o.o. raspisuje

O G L A S
za prijem zaposlenika

Ured u Zenici

a) Direktor – 1 izvršilac

Zainteresirani kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

 • min. VSS
 • min. 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 • iskustvo u razvoju  i implementaciji projekata i namicanju sredstava ili iskustvo u poduzetništvu
 • izražene rukovodne i organizacijske sposobnosti
 • izražena samostalnost, inicijativnost i inventivnost u radu
 • aktivno poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru
 • vozačka dozvola B kategorije
 • državljanin BiH

Uz prijavu kandidati treba da prilože slijedeća dokumenta:

 • biografiju sa adresom i kontakt telefonom
 • kratki prikaz o viziji ekonomskog razvoja regije Centralna BiH u naredne 4 godine (max 2 stranice)
 • diplomu o završenom fakultetu
 • dokaz o radnom iskustvu
 • uvjerenje da u zadnjih 5 godina nije osuđivan za krivična djela privrednog prijestupa
 • uvjerenje da u zadnjih 5 godina nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj

Sa licem imenovanim za funkciju Direktora zaključuje se ugovor o angažmanu na 4 (četiri) godine.

Prijavu na oglas sa prilozima poslati na sljedeću adresu:

REZ d.o.o, Štrosmajerova 11, Zenica ili na e-mail adresu info@rez.ba do 13.04.2012. godine.