Jučer, 22. januara 2020. godine u Travniku je  održan seminar koji je predstavljao nastavak seminara na temu  “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU” iz decembra prošle godine, kojeg su održali predstavnici REZ Agencije u saradnji sa Uredom za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu SBK/KSB.

Nastavak seminara bio je opet namijenjen uposlenicima kantonalnih ministarstava, općina, javnih ustanova i nevladinih organizacija koji se u svom radu susreću ili će se susretati sa pripremom ili realizacijom projekata koje finansiraju domaći i međunarodni donatori.

Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Jučerašnjim seminarom bile su obuhvaćene slijedeće teme:

  • Implementacija projekta
  • Monitoring (praćenje)
  • Evaluacija
  • Informacije o dostupnim fondovima

Učesnici seminara su imali priliku upoznati se s praktičnim iskustvima REZ Agencije pri implementaciji projekata koje je finansirala EU, vezano za gore navedene teme.

Seminaru je prisustvovalo ukupno 21 osoba iz gore navedenih institucija.