Izazovi okolišne dozvole tema je info radionice  organizovane 30. marta od strane REZ Agencija u saradnji sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona uz podršku USAID-Sida FIRMA projekta.

Radionici su prisustvovala preduzeća većinom iz metalnog i drvnoprerađivačkog sektora sa područja Zeničko-dobojskog kantona, a protekla je u interaktivnom radu, uz mnoštvo pitanja sudionika na koja su predavači, obzirom na svoju stručnost i poznavanje materije,  odmah dali odgovore kao i informacije koje su potrebne u postupku dobijanja okolišne dozvole.

Predavači  su bili g. Mladen Rudež, pomoćnik Federalnog ministra za  okoliš i turizam, i gđa Suada Numić, stručni suradnik za okoliš, koji su detaljno objasnili značaj okolišne dozvole kao novi pravni akt koje je obavezujući instrument, te  predstavlja prekretnicu i izazov u načinu poslovanja preduzeća.

U cilju zaštite okoliša, Parlament Federacije BiH je donio Zakon o zaštiti okoliša, u skladu sa smjernicama Europske unije (EU). Kao dio Zakona o zaštiti okoliša uvedena je i “okolinska dozvola” sa svrhom stvaranja posebne odgovornosti velikih proizvodnih i energetskih sistema prema okolišu. Jedinstvena okolinska dozvola uzima u obzir cjelovito okolinsko upravljanje postrojenjima, uključujući emisije u zrak, vode i tlo, stvaranje otpada, korištenje sirovina, energetsku efikasnost itd. Takva dozvola, kao novi pravni akt, je obavezujući instrument i predstavlja prekretnicu u načinu poslovanja svih preduzeća, te samim tim i veliki izazov.