REZ Agencija organizira takmičenje osnovnih škola u sakupljanju ambalažnog, električnog i elektroničkog otpada u okviru projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini”.

U takmičenju mogu sudjelovati osnovne škole iz jedinica lokalne samouprave koje su uključene u projekt: Grad Zenica i općine Busovača, Tešanj, Travnik i Žepče. Djeca su jedna od ciljnih grupa projekta, a takmičenje se organizira kako bi djeca naučila prepoznavati određene vrste posebnih kategorija otpada i odlagati ga na ispravan način i na za to predviđena mjesta.

Sve osnovne škole iz navedenih JLS su pozvane da sudjeluju u takmičenju, a prijavilo se njih 11.

Takmičenje je realizirano u školama iz općine Travnik u periodu od 22. marta do 02. aprila 2021. godine. Sudjelovale su 3 škole (JU OŠ “Turbe”, JU OŠ “Karaula” i JU OŠ “Han Bila”), a sakupljeno je ukupno 687 kg otpada: 281 kg ambalažnog otpada (plastika, papir, kompozitna ambalaža…) i 406 kg električnog i elektroničkog otpada. Najuspješnija je bila JU OŠ “Karaula” čiji su učenici sakupili 420 kg otpada, za šta će škola dobiti prikladnu nagradu.

Sakupljeni otpad je preuzelo JKP “Bašbunar” Travnik i odložilo ga u svoje reciklažno dvorište, nakon čega će ga preuzeti ovlašteni operateri s ciljem njegovog konačnog zbrinjavanja.

Takmičenje u školama iz Grada Zenica i općine Žepče će se organizirati u narednom periodu, kad počne odvijanje nastave na klasičan način.


Više informacija o projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” možete vidjeti na slijedećem linku.