Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, 05. juna 2020. godine u gradu Zenica, općinama Busovača, Tešanj i  Žepče puštena su u funkciju reciklažna dvorišta za sakupljanje posebnih kategorija otpada. (Reciklažno dvorište ili mjesto za sakupljanje posebnih kategorija otpada je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom sakupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih kategorija otpada.) Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sistemu upravljanja otpadom jer služe kao poveznica kojom se osigurava veza između građana, ovlaštenih sakupljača i ovlaštenih operatera posebnih kategorija otpada u cilju njegovog adekvatnog zbrinjavanja.

Ovim je omogućeno da građani navedenih lokalnih zajednica propisno odlože sljedeće kategorije otpada:

  • ambalažni otpad (papir, staklo, plastika, drvo, metal, višeslojni materijali)
  • električni i elektronski otpad
  • stare automobilske gume prečnika do 820 mm
  • medicinski otpad iz domaćinstava (tablete i sirupi)
  • akumulatori i baterije
  • otpadna ulja

Reciklažna dvorišta su uspostavljena u okviru projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“. Nabavljeni su namjenski kontejneri za sakupljanje gore navedenih vrsta otpada i uređene lokacije za njihovo postavljanje.

Ovaj projekt, čiji je cilj unapređenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada u ZDK i SBK/KSB, zajedno finansiraju i realiziraju Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)  kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o. i realiziraju ga u saradnji sa REZ Agencijom. U projektu sudjeluju općina Busovača, JKP Komunalac Busovača, općina Tešanj, JP Rad Tešanj, općina Travnik, JKP Bašbunar Travnik, grad Zenica, općina Žepče i JP Komunalno Žepče.

Uskoro se očekuje i otvaranje reciklažnog dvorišta i u općini Travnik.

Više informacija o projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” možete vidjeti na slijedećem linku.