Organizirane ulične kampanje u gradu Zenica i općinama Busovača, Travnik i Žepče u okviru projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u BiH”.

S ciljem informiranja građana da su od juna 2020. godine u funkciji reciklažna dvorišta u gradu Zenica i općinama Busovača, Travnik i Žepče, te da svoj otpad iz domaćinstava kao što su ambalažni otpad, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad i medicinski otpad (tablete i sirupi čiji je rok upotrebe istekao) mogu predati u reciklažna dvorišta, ovih dana decembra 2020. godine organizirane su ulične kampanje u ovim jedinicama lokalne samouprave (9. decembra u Zenici, 10. decembra u Travniku, 11. decembra u Žepču  i 14. decembra u Busovači)

Zainteresiranim građanima su podijeljeni promotivni materijali: projektni letak, letak sa informacijom o adresi, radnom vremenu, kontakt osobama i telefonima reciklažnih dvorišta, Letak s činjenicama o projektu (Project Factsheet), zaštitna maska i olovka sa logom projekta.

Građani su zamoljeni da popune anketni upitnik kako bi se saznala  mišljenja i informiranost građana o načinu postupanja sa komunalnim otpadom, sa fokusom na posebne kategorije otpada.

Više informacija o projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” možete vidjeti na slijedećem linku.